Podróże i turystyka do Wielkiej Brytanii po Brexicie

 Podróże i turystyka do Wielkiej Brytanii po Brexicie - co ulegnie zmianie od 01.01.2021 r

 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW


Przygotowanie na zmiany

Komunikat o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

 

Anglia Londyn Brexit 1

 

Podróże i turystyka
Kontrole osób


W okresie przejściowym obywatele Zjednoczonego Królestwa są traktowani jak obywatele Unii. W związku z tym obywatele Zjednoczonego Królestwa korzystają obecnie ze swobody przemieszczania się przy wjeździe do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa podróżujący do Unii Europejskiej i strefy Schengen będą traktowani jak obywatele państw trzecich, a zatem będą podlegać szczegółowej kontroli na granicy strefy Schengen. Oznacza to, że planowane pobyty na terytorium państw członkowskich UE nie mogą trwać dłużej niż 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, a obywatele Zjednoczonego Królestwa będą musieli spełniać warunki wjazdu obowiązujące obywateli państw trzecich. Nie mogą również dłużej korzystać z pasów ruchu UE/EOG/CH zastrzeżonych dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się przy przekraczaniu granicy.

Kontrole osób nie mają zastosowania do podróży między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią, biorąc pod uwagę, że zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą nadal uzgadniać między sobą kwestie dotyczące przepływu osób między ich terytoriami („wspólna strefa podróżowania”), w pełni przestrzegając praw, jakie przysługują osobom fizycznym na mocy prawa Unii.

 

Anglia Londyn Brexit 4


Obowiązki wizowe


W okresie przejściowym obywatele Zjednoczonego Królestwa są traktowani jak obywatele Unii. W związku z tym nie podlegają żadnym obowiązkom wizowym w Unii Europejskiej, w szczególności przy przekraczaniu granic strefy Schengen.


Dzięki niedawno wprowadzonym środkom ustawodawczym w zakresie gotowości UE zapewniono, że po dniu 1 stycznia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa pozostaną zwolnieni z wymogu posiadania wiz podczas przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej w przypadku pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni). To zwolnienie z obowiązku wizowego nie zapewnia prawa do pracy w Unii i podlega mechanizmowi wzajemności mającemu zastosowanie do państw trzecich, tzn. mogłoby zostać zawieszone, gdyby obywatelom Unii przestano przyznawać prawo do bezwizowego wjazdu do Zjednoczonego Królestwa na pobyt krótkoterminowy. Przepisy wizowe ulegną również zmianie w odniesieniu do niektórych obywateli państw trzecich przebywających w Zjednoczonym Królestwie i podróżujących do Unii. Na przykład od dnia 1 stycznia 2021 r. dokumenty pobytu w Zjednoczonym Królestwie nie będą już zwalniać
ich posiadacza z obowiązku posiadania tranzytowej wizy lotniskowej w Unii, a uczniowie przebywający w Zjednoczonym Królestwie nie będą już automatycznie korzystać z ruchu bezwizowego na terenie Unii podczas wycieczek szkolnych.

 

Anglia Londyn Brexit 11

 

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi


W okresie przejściowym właściciele zwierząt domowych mieszkający w Zjednoczonym Królestwie mogą korzystać z „unijnego paszportu dla zwierząt domowych” w celu łatwiejszego podróżowania ze swoimi zwierzętami domowymi w Unii Europejskiej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. paszport dla zwierząt domowych wydany właścicielowi zwierzęcia domowego mieszkającemu w Zjednoczonym Królestwie nie będzie już ważnym dokumentem uprawniającym do podróżowania ze zwierzętami domowymi ze Zjednoczonego Królestwa do któregokolwiek z państw członkowskich UE. Wymagania dotyczące zwierząt domowych towarzyszących osobom podróżującym ze Zjednoczonego Królestwa w przyszłości zostaną
ustalone przez Unię.

 

Anglia Londyn Brexit 8

 

Prawa jazdy


W okresie przejściowym stosuje się prawo Unii Europejskiej w sprawie uznawania praw jazdy w całej Unii Europejskiej. W związku z tym posiadacze praw jazdy wydanych przez Zjednoczone Królestwo mogą obecnie nadal prowadzić pojazdy w UE bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Od dnia 1 stycznia 2021 r. prawa jazdy wydawane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już podlegać wzajemnemu uznawaniu na mocy prawa Unii. Uznawanie praw jazdy wydawanych przez Zjednoczone Królestwo będzie regulowane na szczeblu państw członkowskich. W państwach członkowskich, które są stronami Konwencji genewskiej o ruchu drogowym z 1949 r., będzie miała zastosowanie ta konwencja. W celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z właściwym organem danego państwa członkowskiego.

 

Anglia Londyn Brexit 10

 

Roaming


W okresie przejściowym prawo Unii dotyczące roamingu ma zastosowanie w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym obecnie rozporządzenie zapewniające roaming bez dodatkowych opłat ma zastosowanie w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium. Od dnia 1 stycznia 2021 r. prawo Unii nie będzie już gwarantowało konsumentom w Zjednoczonym Królestwie możliwości korzystania z telefonu za granicą w Unii Europejskiej tak jak w kraju; konsumenci unijni podróżujący do Zjednoczonego Królestwa również nie będą mieli takiej gwarancji. Zatem zarówno operatorzy telefonii komórkowej w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii będą mogli nakładać na klientów korzystających z roamingu dodatkowe opłaty.

 

Anglia Londyn Brexit 9

Prawa pasażerów


W okresie przejściowym prawo Unii dotyczące praw pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, autobusowym, autokarowym i morskim, w tym pomocy dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, nadal ma zastosowanie do pasażerów wyjeżdżających ze Zjednoczonego Królestwa do państwa członkowskiego UE, niezależnie od tego, czy przewoźnik jest przewoźnikiem ze Zjednoczonego Królestwa, czy unijnym. Od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie to miało wpływ na poziom ochrony pasażerów podróżujących między UE a Zjednoczonym Królestwem. W zależności od środka transportu pasażerowie mogą nie być już chronieni przez prawa, jakie przysługują pasażerom UE podczas podróży do Zjednoczonego Królestwa lub z tego państwa.

 

Anglia Londyn Brexit 7

 

Porady dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i administracji państw członkowskich


Osoby podróżujące powinny wziąć pod uwagę zmiany związane z odprawą graniczną, obowiązkami wizowymi, paszportami dla zwierząt domowych, prawami jazdy i opłatami roamingowymi podczas podróży do Zjednoczonego Królestwa i z tego państwa. Przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne powinny zapoznać się z tymi zmianami i ewentualnie odpowiednio dostosować do nich swoje procesy. Organy krajowe muszą zapewnić wystarczającą liczbę pracowników na przejściach granicznych, a w razie potrzeby dostosować infrastrukturę. Powinny również zapewnić pasażerom i podróżnym odpowiednie informacje o wszelkich zmianach w ich prawach i obowiązkach.

 

Anglia Londyn Brexit 6

 

Mobilność i koordynacja zabezpieczenia społecznego


W okresie przejściowym obywatele Zjednoczonego Królestwa nadal korzystają ze swobodnego przepływu osób w Unii. Obywatele UE mogą również nadal korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, aby wyjechać do pracy, studiować, rozpocząć działalność gospodarczą lub mieszkać w Zjednoczonym Królestwie. Zastosowanie mają również wszystkie unijne przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zgodnie z warunkami umowy o wystąpieniu będą nadal miały zastosowanie, nawet po zakończeniu okresu przejściowego, do osób, które przed upływem okresu przejściowego znajdowały się w sytuacji transgranicznej obejmującej Zjednoczone Królestwo  i Unię Europejską Umowa o wystąpieniu chroni również prawa pobytu i pracy obywateli UE legalnie przebywających w Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa legalnie przebywających w państwie członkowskim UE w dniu zakończenia okresu przejściowego oraz członków ich rodzin.

 

Anglia Londyn Brexit 12

 


Dnia 1 stycznia 2021 r. kończy się swobodny przepływ osób między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Będzie to miało reperkusje dla łatwości przemieszczania się wszystkich obywateli UE, którzy nie są beneficjentami umowy o wystąpieniu i chcą pozostać w Zjednoczonym Królestwie przez dłuższy okres, np. studentów, pracowników, emerytów lub członków ich rodzin. Wszystkie ich przemieszczenia do Zjednoczonego Królestwa będą podlegały brytyjskiemu prawu dotyczącemu cudzoziemców. Przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie, które chcą zatrudnić obywateli UE, będą musiały przestrzegać brytyjskich przepisów, które nie mają obecnie zastosowania w ramach systemu unijnego. Wszystkie przepływy obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy nie są beneficjentami umowy o wystąpieniu, do UE będą podlegały przepisom migracyjnym Unii i państw członkowskich. Przedsiębiorstwa UE, które chcą zatrudnić obywateli Zjednoczonego Królestwa, będą musiały przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących obywateli państw trzecich obowiązujących w Unii i w poszczególnych państwach członkowskich. W przypadku tych obywateli Unii, którzy będą korzystać z pewnej formy mobilności w ramach nowego systemu Zjednoczonego Królestwa, obecna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego przewidziana w rozporządzeniach unijnych przestanie istnieć. To samo będzie dotyczyło obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE, chyba że są oni objęci unijnymi przepisami szczególnymi dotyczącymi obywateli państw trzecich. Nie będzie istniała tak szeroka transgraniczna ochrona w zakresie zabezpieczenia społecznego, jaka obowiązuje na podstawie obecnych przepisów unijnych, ponieważ przepisy unijne nie będą już miały zastosowania. Nawet w ramach przyszłej umowy o partnerstwie ze Zjednoczonym Królestwem można by potencjalnie zapewnić tylko niektóre uprawnienia w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dokładne warunki, które będą miały zastosowanie, zależą od wyniku negocjacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie przyszłego partnerstwa, na przykład w sprawie kosztów opieki zdrowotnej lub uprawnień emerytalnych.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpią daleko idące i automatyczne zmiany i konsekwencje dla obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw, administracji publicznych, inwestorów, studentów i naukowców.

 

opracowanie Albin Marciniak

https://podroze.onet.pl/autorzy/albin-marciniak

https://www.facebook.com/marciniak.albin

Fotoreporter East News

 

autor map i przewodników:

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na witrynie skontaktuj się z nami pod adresem alejapodroznikow@gmail.com zamiast kraść.