KONKURS NA NAJLEPSZE WAKACYJNE FILMY Z DOLNEGO ŚLĄSKA

DOLNOŚLĄSKIE LATO MOVIE


KONKURS NA NAJLEPSZE WAKACYJNE FILMY Z DOLNEGO ŚLĄSKA!

 

Dolnośląskie Centrum Filmowe wraz z Dolnośląska Organizacją Turystyczną zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy wakacyjny film o Dolnym Śląsku. Do wygrania cenne nagrody, a zgłoszone filmy mogą w przyszłości stać się wizytówkami naszego regionu.

 

Konkurs ma otwartą formułę, jest adresowany do wszystkich osób spędzających wakacje w naszym regionie, do miłośników Dolnego Śląska, którzy swoje wakacyjne wspomnienia lubią zapisywać w formie filmów. Zgłaszane mogą być jedynie krótkie, maksymalnie 2-minutowe filmy pokazujące to, co na Dolnym Śląsku zdaniem autorów jest najlepsze: ciekawe wydarzenia, atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, czy też wyjątkowy klimat miast i miasteczek.

 

Sokoliki w Rudawach Janowickich na Dolnym Slasku Sokole Gory 15

 

– Potraktujmy ten konkurs jak dobrą zabawę. Łapanie zachwycających kadrów to zarówno trening uważności i sposób za zatrzymanie się oraz zachwyt nad tym, co widzimy przed oczami. Osobiście chciałbym zobaczyć miejsca mniej znane, które mnie zaskoczą. Istotna jest realizacja, ale to dobry pomysł jest na wagę złota. To duża sztuka zaprezentować walory turystyczne regionu w nieoczywisty sposób, ale wierzę, że w każdym zakątku na Dolnym Śląsku inspiracji nie zabraknie – mówi Krzysztof Maj z zarządu województwa dolnośląskiego.

 

Filmy można zgłaszać do 15 września włącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dcf.wroclaw.pl w zakładce Dolnośląskie Lato Movie. Na stronie internetowej znajdują się wszystkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz regulamin.

 

– Do udziału w konkursie nie jest potrzebny ani profesjonalny sprzęt, ani specjalistyczna wiedza. Wystarczy telefon komórkowy, ciekawy pomysł, podstawowe umiejętności z zakresu obsługi telefonu i filmowe oko. Chcielibyśmy, żeby możliwie dużo osób podzieliło się z nami swoimi filmowymi wrażeniami z Dolnego Śląska – mówi Jarosław Perduta, dyrektor DCF-u i inicjator akcji – Zgłaszane filmy mogą być zapisem ciekawych sytuacji, prezentacją własnych wakacyjnych doświadczeń i przygód albo próbą autorskiej odpowiedzi na pytanie, czym nasz region przyciąga i co sprawia, że lubimy na Dolny Śląsk wracać – dodaje Perduta.

 

Milicz i Dolina Baryczy Stawy Milickie 27

 

 

Konkurs rozstrzygnie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele branży filmowej, medialnej  i turystycznej. Ważne będą: pomysłowość, oryginalność i przekaz.

- Oczywiście zależy nam na filmach, które będą pokazywały Dolny Śląsk jako ciekawe  i atrakcyjne miejsce do spędzania wakacji. – mówi Adam Zawada, prezes DOT-u – ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby uczestnicy naszego konkursu mieli dodatkowe, miłe wspomnienie z pobytu na Dolnym Śląsku. Cieszę się, że tak wiele podmiotów z branży turystycznej zechciało nas wesprzeć przy organizacji tego konkursu, między innymi przyznając swoje własne nagrody – uzupełnia Zawada.

Autorzy i autorki najbardziej pomysłowych i oryginalnych filmowych pocztówek z Dolnego Śląska wyłonionych przez jury konkursowe otrzymają atrakcyjne nagrody. Autor zwycięskiego filmu otrzyma 5 000 zł, za zajęcie 2 miejsca organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości  2 000 zł, a za zajęcie 3 miejsca: 1 000 zł. Dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez partnerów konkursu: bilety wstępu do atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, weekendowy pobyt w jednym z dolnośląskich kurortów, karnety pozwalające na bezpłatny udział w wydarzeniach organizowanych przez DCF w całym regionie.

 

Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich 11

 


Pula nagród nie jest zamknięta.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie dcf.wroclaw.pl

 

 

unnamed

 

 

 

Regulamin konkursu
DOLNOŚLĄSKIE LATO MOVIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i kwalifikowania filmów biorących udział w konkursie Dolnośląskie Lato Movie na krótki film o wakacjach na Dolnym Śląsku, zwanego dalej Konkursem.


ORGANIZATORZY
Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 64a we Wrocławiu. Posiadające numer NIP 8960005785, zwane dalej także „Organizatorem” lub „DCF”, które jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 17/2005.
Współorganizatorem Konkursu jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Świdnickiej nr 44 we Wrocławiu, posiadająca numer NIP 8971616995, zwana dalej także „Współorganizatorem” lub „DOT”
Organizator może współdziałać z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację Konkursu.


CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów obrazujących walory i atrakcyjność Dolnego Śląska latem. Zgłaszane filmy powinny oddawać oryginalny charakter i klimat Dolnego Śląska oraz stanowić autorską interpretację hasła konkursowego „Dolnośląskie Lato Movie”.

 

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiot Konkursu: realizacja filmu o długości do 120 sekund, zwanego dalej Filmem, spełniającego warunki określone w Regulaminie i będącego autorską interpretacją hasła „Dolnośląskie Lato Movie”.
Tematyka Filmu: Dolny Śląsk jako atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu latem.
Film musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z Dolnym Śląskiem.
Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich propozycji, które w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę i wyjątkowość Dolnego Śląska.
Film może być zapisem ciekawej sytuacji, prezentacją własnych wakacyjnych doświadczeń, próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Dolny Śląsk jest ciekawym i atrakcyjnym miejscem do spędzania wakacji, czym przyciąga, co sprawia, że lubimy Dolny Śląsk i chcemy na Dolny Śląsk wracać.
Filmy mogą być kręcone przy pomocy kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych
i wszelkich innych urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu i dźwięku.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Przystąpienie do konkursu nie wiąże się z opłatami.
Do Konkursu nie można zgłaszać Filmów, których autorem/-ami są: poszczególni członkowie jury, pracownicy lub przedstawiciele Organizatora
i Współorganizatora, ich osoby najbliższe lub inne osoby biorące udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu.
W imieniu osób niepełnoletnich Filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Film.
Zgłaszane Filmy nie mogą być dłuższe niż 120 sekund.
Do Konkursu nie dopuszcza się Filmów wadliwych lub co do których istnieje poważne podejrzenie, że naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, dobra osobiste (w tym prawo do ochrony wizerunku) lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
Jeżeli okoliczności opisane w pkt 5.7 powyżej ujawnią się po dopuszczeniu Filmu do Konkursu, Film taki podlega dyskwalifikacji.
Postanowienia pkt. 5.7 i 5.8 powyżej stosuje się również do Filmów zwierających treści: bezprawne, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, obrażające przynależność do jakichkolwiek grup społecznych, w tym w szczególności mniejszości, propagujące zachowania mogące zagrażać życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu lub środowisku naturalnemu, obrażające działalność polityczną, społeczną lub przynależność do partii politycznych, organizacji, ruchów politycznych lub społecznych.


ZGŁOSZENIA FILMÓW
Termin zgłaszania Filmów do Konkursu: 15.09. 2022 włącznie.
Zgłoszenie Filmu wymaga wypełnienia formularza konkursowego umieszczonego na stronie Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Filmy przesłane po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do Konkursu, chyba że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
Wszystkie zgłoszone Filmy pozostają w archiwum Organizatora i Współorganizatora.
Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane
z wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora lub/i za pomocą korespondencji elektronicznej.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Zgłoszone Filmy podlegają wstępnej selekcji, której dokonuje Komisja Selekcyjna.
Komisja Selekcyjna składa się z pracowników Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Filmy, które uzyskają pozytywną ocenę Komisji Selekcyjnej podlegają ocenie Jury Konkursu, która dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30.10. 2022 r.
Jury Konkursu składa się z min. 5 osób. W skład Jury wchodzą: przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Filmowego, przedstawiciel Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz min. 3 dodatkowe osoby wybrane przez Organizatora.
Jury przyznaje wszystkie nagrody i wyróżnienia, w tym nagrodę główną.
Jury ma prawo nie przyznać Nagrody Głównej, jeśli uzna, że poziom nadesłanych Filmów nie będzie spełniał oczekiwań.
Decyzje Jury są ostateczne.


NAGRODY
Organizator przewidział nagrody finansowe i rzeczowe dla autorów najlepszych Filmów.
O podziale nagród decyduje Jury Konkursu.
Organizator przewiduje następujące nagrody główne:
nagroda za zajęcie 1 miejsca: 5.000,00 zł
nagroda za zajęcie 2 miejsca: 2.000,00 zł
nagroda za zajęcie 3 miejsca: 1.000,00 zł
Organizator dopuszcza możliwość przyznawania dodatkowych nagród przez inne osoby lub instytucje.
Organizator zastrzega, że ocena Jury może skutkować brakiem przyznania danej nagrody głównej. W takiej sytuacji Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, których ogólna wartość nie może przekroczyć wartości nieprzyznanej nagrody głównej.


PRAWA AUTORSKIE
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że film jest wolny od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych, jak również że film oraz fakt jego zgłoszenia do konkursu nie narusza praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, dóbr osobistych (w tym w szczególności prawa do ochrony wizerunku) lub innych praw.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego przez zgłaszającego film do konkursu od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad filmu, w szczególności wad prawnych, w tym praw własności intelektualnej, dóbr osobistych (w tym w szczególności prawa do ochrony wizerunku), jak również od wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez zgłaszającego film na siebie wszelkiej odpowiedzialności za:
jakąkolwiek szkodę Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej lub Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jaka może wyniknąć z faktu zgłoszenia filmu do konkursu przez osobę do tego nieupoważnioną,
jakąkolwiek szkodę Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej lub Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jaka może wyniknąć w związku z tym, że film lub jego zgłoszenie do konkursu narusza jakiekolwiek prawa osoby trzeciej, w szczególności w związku z tym, że film jest ma wady, narusza prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody i upoważnieniem do i w zakresie nieodpłatnego oraz nieograniczonego w czasie
i przestrzeni terytorialnej:
używania lub korzystania z filmu w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego laureatów lub przyznania wyróżnień w jego ramach,
używania lub korzystania – w całości lub w części – w związku z promocją lub propagowaniem konkursu, w tym w szczególności w prasie, programach telewizyjnych, radiowych, mediach społecznościowych lub realizacjach internetowych;
używania lub korzystania – w całości lub w części – w związku z promocją lub informacją o działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub Dolnego Śląska, w tym w szczególności w prasie, programach telewizyjnych, radiowych, mediach społecznościowych lub realizacjach internetowych;
umożliwiania używania lub korzystania przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, Samorząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie uzasadnionym wykazywaniem powiązań w związku z organizowaniem konkursu lub w związku
z podmiotami zaangażowanymi w jego organizowanie,
trwałego lub czasowego utrwalania
i zwielokrotniania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwłaszcza techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową,
wprowadzania do obrotu oryginału oraz egzemplarzy, na których danych utwór utrwalono,
wprowadzania do pamięci komputera,
rozpowszechniania, w tym zwłaszcza w sieciach komputerowych lub telekomunikacyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, w tym do wyświetlania filmu w kinach należących do Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do wykonywania zależnych praw autorskich do filmu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w powyżej, oraz zezwalania osobom trzecim na ich wykonywanie.
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne
z rezygnacją z jakichkolwiek roszczeń wobec Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Samorządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu używania lub korzystania z Filmu w zakresie opisanym w pkt. 9.4 powyżej.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW KONKURSU
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z Filmami zgłaszanymi do Konkursu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące zgłoszonych Filmów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Organizator oświadcza, iż po zakończeniu Konkursu wymienione powyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane w celach komercyjnych.
Zgłoszenie Filmu do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie dcf.wroclaw.pl
Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania od daty opublikowania go na stronie www.dcf.wroclaw.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria witryn lub serwerów wykorzystywanych przez Organizatora. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, a zakres praw i obowiązków Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany jest przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
Regulamin może ulec zmianom, o czym Organizator informuje na stronie www.dcf.wroclaw.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie oraz dcf.wroclaw.pl, chyba że co innego wynika ze zmiany.
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia wewnętrzne obowiązujące w Dolnośląskim Centrum Filmowym w szczególności w zakresie korzystania z kina i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych na potrzeby Konkursu.
Kontakt z Organizatorem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław.
Organizator jest wyłącznie uprawniony do dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu.

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com