KONKURS DLA BLOGERÓW - Chorwacja Pelna Wspomnien

KONKURS DLA BLOGERÓW - Chorwacja Pelna Wspomnien

KONKURS DLA BLOGERÓW #ChorwacjaPelnaWspomnien #ChorwacjaPelnaMarzen

 

Konkurs na najlepsze artykuły o Chorwacji dla autorów blogów o tematyce podróżniczej lub Food & Travel lub lifestyleowej.
 
Dwie kategorie konkursowe:
 #ChorwacjaPelnaWspomnien - dla autorów, którzy już byli w Chorwacji - artykuły o najpiękniejszych wspomnieniach z podróży i/lub ulubionych miejscach.
 #ChorwacjaPelnaMarzen - dla autorów, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Chorwacji - artykuły o wymarzonej podróży i miejscach, które chcieliby zobaczyć.
 
 Główna nagroda - weekendowy wyjazd do Chorwacji w każdej z dwóch kategorii
 
 Termin zgłaszania artykułów do konkursu: 21 czerwca 2021

 

konkurs dla blogerów Chorwacja Zadar

 

 

Szczegółowe informacje

https://www.facebook.com/events/268590224806868/

 
 
REGULAMIN KOKURSU

dla twórców internetowych - blogerów
#ChorwacjaPelnaWspomnien #ChorwacjaPelnaMarzen
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest Chorwacka Wspólnota Turystyczna – Przedstawicielstwo w Polsce
z siedzibą przy: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa (dalej: Organizator) przy wsparciu i udziale koordynatora: Travel Advance (dalej: Koordynator).
 
2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2.1. Celem Konkursu jest prezentacja walorów i atrakcji turystycznych Chorwacji z perspektywy własnych doświadczeń podróżniczych uczestników (zobacz: Par. 4 ust. 4.1. oraz 4.2) lub w oparciu o marzenia o podróży do Chorwacji (zobacz: Par. 4 ust. 4.3. oraz 4.4.). Rezultaty Konkursu mają dostarczyć inspiracji do odkrywania Chorwacji szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych podróżami.
2.2. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. Konkurs odbywa się w terminie od 29 maja do 1 lipca 2021 roku, przy czym
a) zgłoszenia uczestnictwa i prace konkursowe, o których mowa w Par. 4 i 5, przyjmowane są  w terminie 29 maja - 21 czerwca 2021 roku.
2.4. Konkurs realizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.5. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie, refundacja kosztów uczestnictwa lub inna forma świadczenia pieniężnego,
poza przypadkiem opisanym w Par. 7 ust. 7.10 - 7.12.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne - blogerzy prowadzący blogi  o tematyce podróżniczej lub Food & Travel lub lifestyleowej (dalej: Uczestnicy), których blogi spełniają następujące warunki:
a) blog prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskich odbiorców;
b) blog prowadzony jest przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia Konkursu;
c) blog prowadzony jest regularnie tj. nowe wpisy (artykuły) są publikowane co najmniej
1 raz na tydzień;
d) z prowadzonym blogiem powiązane są aktywne kanały w mediach społecznościowych - profil (konto) w serwisie Facebook i/lub Instagram i/lub YouTube;
e) liczba czytelników bloga (unikalnych użytkowników) w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia Konkursu wynosiła średnio co najmniej 5000 osób/miesiąc;
f) liczba fanów / obserwujących kanały Uczestnika w mediach społecznościowych (Facebook i/lub Instagram i/lub YouTube) wynosiła w dniu rozpoczęcia Konkursu co najmniej 3000 osób, przynajmniej dla jednego z tych kanałów.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Koordynatora (bez względu na charakter łączącego ich z Organizatorem lub Koordynatorem stosunku prawnego, jak np. umowa o pracę, dzieło, zlecenia itp.), członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni) oraz osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób  w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu.
4. ZADANIA KONKURSOWE
4.1. Zadanie konkursowe dla Uczestników, którzy przed przystąpieniem do Konkursu odwiedzili Chorwację, polega na:
a) opracowaniu i opublikowaniu na prowadzonym przez siebie blogu artykułu o odwiedzonych
w Chorwacji miejscach, które wywarły na Uczestnikach szczególne wrażenie, z którymi wiążą się ich wyjątkowe wspomnienia, do których chętnie powróciliby i do wizyty w których chcieliby zachęcić odbiorców swoich blogów; artykuł konkursowy będzie więc oparty  o motyw wspomnień Uczestników z ich dotychczasowych wizyt w Chorwacji;
b) opublikowaniu w jednym z powiązanych z blogiem kanałów Uczestnika w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub YouTube) wpisu informującego fanów/obserwatorów wybranego kanału o fakcie publikacji artykułu konkursowego na blogu  i zachęcającego do zapoznania się z nim.
Zadanie opisane w lit. a) oraz b) powyżej składa się na pracę konkursową  (dalej: Praca konkursowa lub Praca).
4.2. Pozostałe zasady dotyczące zadania konkursowego dla Uczestników, którzy odwiedzili  już Chorwację:
a) Objętość artykułu na blogu: co najmniej 5000 znaków (bez spacji) unikatowego (nowego) tekstu.
b) Artykuł musi zawierać co najmniej 5 zdjęć ilustracyjnych autorstwa Uczestnika.
c) Artykuł musi zostać opublikowany wyłącznie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w Par. 2 ust. 2.3. lit a).
d) Wpis w wybranym kanale Uczestnika w mediach społecznościowych, o którym mowa  w Par. 4 ust. 4.1. lit. b):
• musi zostać opublikowany w powiązaniu z terminem zamieszczenia artykułu  na blogu, w okresie trwania Konkursu, wskazanym w Par. 2 ust. 2.3. lit a);
• powinien zawierać hasztagi: #CroatiaFullOfLife, #ChorwacjaPelnaWspomnien  (bez polskich znaków) oraz #TrustMeIveBeenThere i #ChorwacjaPolecam.
4.3. Zadanie konkursowe dla Uczestników, którzy przed przystąpieniem do Konkursu nie mieli dotychczas okazji odwiedzić Chorwacji, polega na:
a) opracowaniu i opublikowaniu na prowadzonym przez siebie blogu artykułu o miejscach
w Chorwacji, które chcieliby odwiedzić i poznać podczas swojego wyjazdu do tego kraju
w przyszłości; artykuł konkursowy będzie więc oparty o motyw marzeń Uczestników dotyczących ewentualnej, przyszłej wizyty w Chorwacji;
b) opublikowaniu w jednym z powiązanych z blogiem kanałów Uczestnika w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub YouTube) wpisu informującego fanów/obserwatorów wybranego kanału o fakcie publikacji artykułu konkursowego na blogu  i zachęcającego do zapoznania się z nim.
Zadanie opisane w lit. a) oraz b) powyżej składa się na pracę konkursową  (dalej: Praca konkursowa lub Praca).
4.4. Pozostałe zasady dotyczące zadania konkursowego dla Uczestników, którzy dotychczas nie odwiedzili jeszcze Chorwacji:
a) Objętość artykułu na blogu: co najmniej 5000 znaków (bez spacji) unikatowego (nowego) tekstu.
b) Artykuł musi zawierać co najmniej 3 ilustracje. Pozyskanie i użycie ilustracji (np. zdjęć  z ogólnodostępnych źródeł internetowych) nie może naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich. Wykorzystanie ilustracji w artykule musi również zostać dokonane  w sposób respektujący kwestie oznaczania autorstwa (lub źródła pochodzenia), zgodnie  z odpowiednimi wymogami autora lub źródła.
c) Artykuł musi zostać opublikowany wyłącznie w czasie trwania Konkursu, wskazanym  w Par. 2 ust. 2.3. lit a).
d) Wpis w wybranym kanale Uczestnika w mediach społecznościowych, o którym mowa  w Par. 4 ust. 4.3. lit. b):
• musi zostać opublikowany w powiązaniu z terminem zamieszczenia artykułu  na blogu, w okresie trwania Konkursu, wskazanym w Par. 2 ust. 2.3. lit a);
• powinien zawierać hasztagi #CroatiaFullOfLife, #ChorwacjaPelnaMarzen (bez polskich znaków) oraz #CroatiaWishList.
5. PRZEKAZYWANIE PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
5.1. Prace konkursowe należy przekazywać w następujący sposób:
a) E-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
b) W temacie maila należy napisać: Konkurs: #ChorwacjaPelnaWspomnien lub Konkurs: #ChorwacjaPelnaMarzen - odpowiednio do kategorii składanej Pracy konkursowej.
c) E-mail z pracą konkursową należy przesyłać w okresie od dnia rozpoczęcia konkursu  nie później niż do dnia 21 czerwca 2021, godz. 23:59. Za datę doręczenia pracy konkursowej przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia wiadomości od Uczestnika na ww. skrzynkę odbiorczą Organizatora.
5.2. E-mail z pracą konkursową musi zawierać w treści:
a) nazwę bloga;
b) imię i nazwisko autora (lub autorów - jeżeli blog jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę - na zasadzie współautorstwa);
c) tytuł artykułu konkursowego;
d) link do artykułu konkursowego opublikowanego na blogu;
e) link do wpisu na temat opublikowania artykułu zamieszczonego w wybranym kanale Uczestnika w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub YouTube);
f) zrzut ekranu (screenshot / printscreen) z Google Analytics bloga zawierający informację
o liczbie jego unikalnych użytkowników;
g) zrzut ekranu (screenshot / printscreen) zawierający informację o aktualnej liczbie fanów/obserwatorów powiązanego z blogiem kanału w mediach społecznościowych,
w którym Uczestnik opublikował wpis informujący fanów/obserwatorów o fakcie publikacji artykułu konkursowego na blogu;
h) oświadczenie następującej treści (dotyczy wszystkich Uczestników): Oświadczam, że blog prowadzony jest przez okres co najmniej 6 miesięcy i wpisy (artykuły) ukazują się
z częstotliwością co najmniej 1 wpis na tydzień. Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym na dzień mojego przystąpienia do Konkursu.
i) oświadczenie następującej treści (dotyczy wszystkich Uczestników): Oświadczam,  że zgłoszona praca konkursowa jest mojego autorstwa, nie narusza ona praw osób trzecich i jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. W zakresie materiałów ilustracyjnych do mojego artykułu na blogu oświadczam, że ich pozyskanie i wykorzystanie nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich.
5.3. Przesłanie e-maila, o którym mowa w ust. 5.1. oraz 5.2. rozumiane jest jako przystąpienie do udziału w Konkursie oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu Konkursu.
6. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
6.1. Organizator wyłoni na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa).
6.2. Komisja konkursowa czuwa nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz podejmuje decyzje w szczególności w następującym zakresie:
a) Wyłonienie zwycięzców Konkursu;
b) Wykluczenie Uczestnika Konkursu z powodu nieprzestrzegania Regulaminu oraz podejmowania działań godzących w istotę i zasady Konkursu.
6.3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) oryginalność i kreatywność sposobu ujęcia tematu,
b) zawartość i poprawność merytoryczna.
6.4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
7. NAGRODY
7.1. Nagrody w Konkursie (dalej: Nagrody lub Nagrody Główne) przewidziane są:
a) odrębnie w kategorii Uczestników, którzy odwiedzili dotychczas Chorwację - za artykuły oparte o motyw wspomnień - 3 nagrody;
b) odrębnie w kategorii Uczestników, którzy nie mieli dotychczas okazji odwiedzić Chorwacji
- za artykuły oparte o motyw marzeń - 3 nagrody.
Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody zwani są dalej Laureatami.
7.2. Komisja Konkursowa przyzna następujące Nagrody dla autorów najlepszych artykułów opartych o motyw wspomnień (tj. Uczestników, którzy odwiedzili dotychczas Chorwację):
a) Laureat I miejsca - weekendowy wyjazd do Chorwacji dla 1 osoby na 3 dni (2 noclegi); nagroda obejmuje: przelot z Polski do Chorwacji i z powrotem klasą ekonomiczną; transfery w Chorwacji (z/na lotnisko, transfery w ramach realizacji programu turystycznego na miejscu); zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; wyżywienie (śniadania i obiadokolacje); wstęp do atrakcji przewidzianych w programie turystycznym; wartość nagrody wynosi 800 euro (dalej: Nagroda Główna);
b) Laureat II miejsca - zestaw upominków promocyjnych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej;
c) Laureat III miejsca - zestaw upominków promocyjnych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.
7.3. Komisja Konkursowa przyzna następujące Nagrody Główne dla autorów najlepszych artykułów opartych o motyw marzeń (tj. Uczestników, którzy nie mieli dotychczas okazji odwiedzić Chorwacji):
a) Laureat I miejsca - weekendowy wyjazd do Chorwacji dla 1 osoby na 3 dni (2 noclegi); nagroda obejmuje: przelot z Polski do Chorwacji i z powrotem klasą ekonomiczną; transfery w Chorwacji (z/na lotnisko, transfery w ramach realizacji programu turystycznego na miejscu); zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; wyżywienie (śniadania i obiadokolacje); wstęp do atrakcji przewidzianych w programie turystycznym; wartość nagrody wynosi 800 euro (dalej: Nagroda Główna);
b) Laureat II miejsca - zestaw upominków promocyjnych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej;
c) Laureat III miejsca - zestaw upominków promocyjnych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.
7.4. Nagrody Główne w postaci weekendowych wyjazdów do Chorwacji mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku, w terminie uzgodnionym przez Laureata
i Organizatora. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku, gdyby z przyczyn od niego niezależnych wyjazd nie był możliwy w uzgodnionym terminie (np. wskutek zmian regulacji prawnych dotyczących podróżowania w związku z sytuacją epidemiczną).
7.5. Laureaci I miejsc w obu kategoriach (tj. zdobywcy weekendowych wyjazdów do Chorwacji) zobowiązani będą do przygotowania i opublikowania na swoich blogach artykułów-relacji z wyjazdów odbytych w ramach realizacji Nagród Głównych. Treść relacji zostanie skonsultowana przez Laureatów z Organizatorem (w szczególności w zakresie poprawności merytorycznej, pisowni nazw własnych, użytych hasztagów). Artykuły-relacje powinny zostać opublikowane nie później niż do 10 dni od daty powrotu z wyjazdu weekendowego do Chorwacji wraz z zamieszczeniem informacji o ich publikacji w wybranym kanale Laureatów w mediach społecznościowych.
7.6. Komisji Konkursowej przysługuje prawo do innego niż opisano w ust. 7.2. oraz 7.3. rozdysponowania puli Nagród, w tym nieprzyznania którejś z nich, w zależności od liczby i poziomu nadesłanych Prac konkursowych.
7.7. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni dnia 1 lipca 2021 roku na profilu https://www.facebook.com/croatia.poland, przy czym termin ten może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej konieczności wydłużenia prac Komisji Konkursowej.
7.8. W przypadku przyznania Nagrody za artykuł na blogu prowadzonym przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), Laureatami stają się wszyscy współautorzy bloga, przy czym bez względu na ich liczbę przysługuje tylko jedna Nagroda przewidziana w Regulaminie  dla danego miejsca.
7.9. Wszystkie nagrody są niezbywalne (nieprzenoszalne) i nie podlegają wymianie na gotówkę  lub inną formę korzyści majątkowych.
7.10. Do wszystkich nagród w Konkursie opisanych w ust. 7.2 oraz 7.3. przyznane zostaną Laureatom dodatkowe nagrody pieniężne. Dodatkowa nagroda pieniężna to kwota, która pokryje zryczałtowany podatek od danej Nagrody oraz zryczałtowany podatek od niej samej. Stawka zryczałtowanego podatku od nagród wynosi 10%.
7.11. Zapłata podatku nastąpi w formie kompensaty w postaci dodatkowej nagrody pieniężnej przeznaczonej na ten cel. Kwota należnego podatku zostanie potrącona od łącznej wartości przyznanych nagród (Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej), na co Laureat wyraża zgodę, i przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
7.12. Ze względu na ryczałtowy charakter podatku od nagród, informacji o uiszczeniu należności podatkowej na tę okoliczność nie wystawia się (np. do rocznego zeznania podatkowego podatnika).
8. ZASADY REALIZACJI NAGRÓD LAUREATOM
8.1. W celu realizacji Nagród Głównych (tj. wyjazdów weekendowych do Chorwacji):
a) Organizator skontaktuje się z Laureatami na podane przez nich adresy e-mail i prześle wzór formularza zawierającego dane, których podanie przez Laureatów jest niezbędne do zrealizowania Nagród Głównych.
b) Laureaci mają następnie obowiązek w ciągu 7 dni (licząc od dnia następnego po dacie wysłania wiadomości przez Organizatora) przekazać Organizatorowi niezbędne dane odsyłając wypełniony formularz oraz poinformować o preferowanych przez siebie terminach wyjazdów do Chorwacji (co najmniej jeden termin podstawowy oraz jeden termin alternatywny). Jeżeli Laureat nie odeśle w wymaganym terminie formularza wraz z informacją o preferowanym terminie wyjazdu, uznaje się, że utracił on prawo do Nagrody Głównej.
c) Po przekazaniu przez Laureatów Nagród Głównych danych i informacji określonych w lit. b) powyżej, Organizator będzie kontaktować się z Laureatami w trybie roboczym w celu ustalania i przekazywania dalszych instrukcji realizacji Nagród Głównych, uzgodnienia terminów oraz ewentualnych innych szczegółów wyjazdów, koniecznych do realizacji Nagrody Głównej.
8.2. W celu realizacji Nagród za II i III miejsca (tj. zestawów upominków promocyjnych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej):
a) Organizator skontaktuje się z Laureatami na podane przez nich adresy e-mail i prześle wzór formularza zawierającego dane, których podanie przez Laureatów jest niezbędne do zrealizowania Nagród za II i III miejsca.
b) Laureaci mają następnie obowiązek w ciągu 5 dni (licząc od dnia następnego po dacie wysłania wiadomości od Organizatora) przekazać Organizatorowi niezbędne dane odsyłając wypełniony formularz, w tym podając adres do wysyłki. Jeżeli Laureat nie odeśle w wymaganym terminie formularza wraz z informacją o adresie do wysyłki, uznaje się, że utracił on prawo do Nagrody.
c) Nagrody za II i III miejsca zostaną wysłane przez Organizatora przesyłkami pocztowymi/kurierskimi.
8.3. W przypadku Nagród Głównych (tj. weekendowych wyjazdów do Chorwacji), koszty dojazdu Laureata z miejsca zamieszkania do miejsca wylotu z Polski do Chorwacji oraz powrotu do miejsca zamieszkania po przylocie pokrywa Laureat.
8.4. W przypadku, gdy którakolwiek Nagroda Główna zostanie przyznana za artykuł na blogu prowadzonym przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), współautorzy zobowiązani są wskazać swojego jednego reprezentanta, który uprawniony będzie do udziału w weekendowym wyjeździe do Chorwacji, tj. do realizacji Nagrody Głównej. Kwestia uzgodnień pomiędzy współautorami w zakresie wskazania współautora uprawnionego do realizacji Nagrody Głównej pozostaje w ich wyłącznej gestii i Organizator ani Koordynator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rozstrzygnięć podjętych w tym względzie przez współautorów.
8.5. W przypadku, gdy którakolwiek Nagroda za II albo III miejsce zostanie przyznana za artykuł na blogu prowadzonym przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), współautorzy zobowiązani są wskazać swojego jednego reprezentanta, na którego adres zostanie przesłana Nagroda. Kwestia uzgodnień pomiędzy współautorami w zakresie wskazania takiego reprezentanta, jak również ewentualnego podziału Nagrody, pozostaje w ich wyłącznej gestii i Organizator ani Koordynator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rozstrzygnięć podjętych w tym względzie przez współautorów.
8.6. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych danych, co uniemożliwiłoby realizację Nagród.
9. PRAWA AUTORSKIE
9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zapewnia i oświadcza, że zgłoszona Praca konkursowa jest jego autorstwa, stanowi rezultat jego indywidualnej twórczości, nie narusza ona praw osób trzecich i jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. W przypadku Prac konkursowych opublikowanych na blogach prowadzonych przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wszystkich współautorów bloga.
9.2. Postanowienia ust. 9.1. powyżej nie mają zastosowania do materiałów ilustracyjnych Prac konkursowych zgłaszanych przez Uczestników, którzy nie mieli dotychczas okazji odwiedzić Chorwacji. Uczestnicy ci zapewniają i oświadczają, że pozyskanie i wykorzystanie przez nich materiałów ilustracyjnych do artykułu na blogu nie narusza jakichkolwiek praw osób i podmiotów trzecich. W przypadku Prac konkursowych opublikowanych na blogach prowadzonych przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wszystkich współautorów bloga.
9.3. Prace konkursowe pozostają w rozumieniu autorskich praw majątkowych własnością autorów - Uczestników i w związku z udziałem w Konkursie Organizator nie nabywa autorskich praw majątkowych do tych Prac, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.4. oraz 9.5. poniżej.
9.4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie Prac konkursowych przez Organizatora, a w szczególności artykułów na blogach, dla celów informacji i promocji Konkursu, Chorwacji
i Organizatora, w tym w szczególności poprzez udostępnianie artykułów (linków do artykułów) lub postów (wpisów) w jego kanałach w mediach społecznościowych (np. na profilu https://www.facebook.com/croatia.poland).
9.5. W celu opisanym powyżej, Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji uprawniającej do wielokrotnego wykorzystania Pracy konkursowej – jako utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w całości lub części (jak np. cytowanie fragmentów artykułów), w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła; wprowadzenie dzieła do pamięci komputera; udostępnianie za pomocą sieci Internet.
9.6. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw przez Pracę konkursową (w tym jej elementy składowe, jak ilustracje do artykułu na blogu lub do wpisu w mediach społecznościowych), Uczestnik zwalnia Organizatora i Koordynatora z odpowiedzialności z tytułu takich naruszeń oraz zobowiązany jest przystąpić samodzielnie do odpowiednich postępowań oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym kosztów zasądzonych prawomocnie odszkodowań oraz kosztów obsługi prawnej.
9.7. Organizator ma prawo do podawania do publicznej wiadomości imienia, nazwiska (lub pseudonimu / nickname) Uczestnika oraz nazwy jego bloga w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie (w tym w szczególności Laureata), a Uczestnik wyraża na to zgodę. W przypadku blogów prowadzonych przez więcej niż jedną osobę (na zasadzie współautorstwa), postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wszystkich współautorów bloga.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Uczestnik oświadcza, że przystępując do Konkursu dobrowolnie udostępnia niezbędne do jego przeprowadzenia swoje dane osobowe.
10.2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności na potrzeby realizacji lub przekazania Nagród oraz dopełnienia czynności podatkowych.
10.3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu i będą przechowywane przez niezbędny do tego okres.
10.4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.5. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem narusza jego prawa.
10.6. Cofnięcie przez Uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych w związku z udziałem w Konkursie, skutkuje uniemożliwieniem dalszego udziału w Konkursie, w tym realizacji lub przekazania Nagród.
10.7. Administratorem danych udostępnionych przez Uczestników w związku z udziałem
w Konkursie jest Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na potrzeby Konkursu należy kontaktować się na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
11.1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
11.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
11.3. Konkurs niniejszy nie stanowi „gry losowej” w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
11.4. Konkurs niniejszy nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z serwisami Facebook, Instagram lub YouTube, ich właścicielami lub administratorami. Organizator i Koordynator korzystają z ww. serwisów społecznościowych na własną odpowiedzialność, bez pomocy tych serwisów.
11.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod linkiem podanym w postach dotyczących konkursu, zamieszczanych na profilu na Facebook: https://www.facebook.com/croatia.poland.
11.6. Wszelkie informacje i komunikaty związane z Konkursem będą publikowane na profilu Organizatora na Facebook: https://www.facebook.com/croatia.poland. Zapytania i inną korespondencję w sprawie Konkursu można kierować tylko i wyłącznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
11.7. Przez przystąpienie do udziału w Konkursie rozumie się przesłanie e-maila, o którym mowa w Par. 5 ust. 5.1. oraz 5.2., zawierającego zgłoszenie Pracy konkursowej. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i oświadcza, że akceptuje zawarte w nim zasady Konkursu.
11.8. Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie.
11.9. Wykluczeniu mogą podlegać także Uczestnicy, co do których Prac konkursowych powzięte zostanie przypuszczenie o możliwości naruszenia przepisów prawa i dobrych obyczajów, w tym w szczególności zawierające wulgaryzmy i treści obraźliwe, naruszające prawa i swobody innych osób, nawołujące do nienawiści czy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną i inne.
11.10. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia lub zawieszenia Konkursu  z ważnych powodów w dowolnym czasie.
11.11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 
 
 
Podpowiedzi oraz inspiracje z Chorwacji
 
Chorwacja Zadar wjazd i pobyt turystyczny 6
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com