FUNDACJA Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazo

Więcej
8 lata 3 tygodni temu #14028 przez Albin
Po 2 godzinnym posiedzeniu komisji konkursowej, po 3 stopniowym głosowaniu i dwóch dogrywkach, osiągnięto porozumienie. Ocenie podlegało 14 prac spełniających wymogi formalne określone w regulaminie.
Nazwiska autorów oraz nagrodzone projekty, ogłoszone zostaną 23 marca o godz. 12.00 na stronie Politechniki Krakowskiej: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/in...249-alejapodroznikow
Poniżej zdjęcia z prac komisji
.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 2 miesiąc temu - 8 lata 2 miesiąc temu #13903 przez Albin
REGULAMIN KONKURSU

pt.: ALEJA PODRÓŻNIKÓW, ODKRYWCÓW I ZDOBYWCÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na
opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania terenu wzdłuż
alei Lema w Krakowie, pt.: Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

2. Organizatorem konkursu jest Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie oraz Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników.

3. Patronat konkursu:

 JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
 Dziekan Wydziału Architektury PK, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK, dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz,
 Agencja Rozwoju Miasta S.A. Kraków
 Małopolska Organizacja Turystyczna
 Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
 Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
 Stowarzyszenie Architektów Polskich

§ 2 Przedmiot konkursu i wytyczne projektowe

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji Alei Podróżników w Krakowie
zawierający zestawu elementów małej architektury dedykowanym polskim podróżnikom
(30) oraz jednego identyfikującego całość wraz z aranżacją zieleni.

2. Wytyczne projektowe:

 zachowanie istniejącej nawierzchni,
 bezkolizyjne rozplanowanie istniejących elementów w stosunku do komunikacji
 zastosowanie materiałów zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami,
 zastosowanie materiałów trwałych i estetycznych,
 przedmiotem konkursu nie jest mała architektura będąca meblami miejskimi,
 rozmieszczenie małej architektury miejskiej i wyposażenia powinno zostać
prof. PK
(ścieżka rowerowa, chodnik),

 na upamiętniającym elemencie małej architektury powinno znaleźć się miejsce na
uwzględnione na projekcie technicznym. Proponowana forma scharakteryzowana w
opisie i zasygnalizowana na wizualizacjach (możliwe uwzględnienie własnych koncepcji
lub gotowych elementów).
zamieszczenie informacji o podróżniku (informacje do pobrania ze strony www Fundacji).
1

§ 3 Terminarz Konkursu

1. Ogłoszenie konkursu: 10.02.2016
2. Ostateczny termin składania prac: 18.03.2016
3. Ogłoszenie wyników: 23.03.2016
4. Gala rozdania nagród: 7.04.2016
5. Wystawa pokonkursowa: 7-14.04.2016

§ 4 Charakter i uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter zamknięty, jednoetapowy.

2. Konkurs skierowany jest do studentów architektury krajobrazu, architektury oraz
studentów kierunków szkół artystycznych, wyższych uczelni. Organizatorzy dopuszczają
prace zespołowe, najchętniej interdyscyplinarne.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość projektów. Każdą pracę należy złożyć
w osobno.

§ 5 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej z
wymaganiami, określonymi w Regulaminie.

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§ 6 Sposób opracowania prac konkursowych:

1. Prace konkursową należy zaprezentować na min. 1 – maks. 3 planszach 70x50 cm.

2. Projekt powinien obejmować:

 min. 3 analizy dotyczące opracowanego terenu i stref towarzyszących,
 projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej
 projekt techniczny zieleni dla elementu małej arch. rozpoczynającego Aleje i dwóch
w skali 1:500 wzdłuż wyznaczonego terenu alei Lema wraz z 30 elementami
upamiętniającymi sławnych polskich podróżników oraz 1 głównego (kolor). Oprócz
projektu zieleni niskiej każdemu z miejsc powinno towarzyszyć drzewo oraz autorski
pomysł na elementy małej architektury upamiętniający oraz wyposażenie dodatkowe
(ławki, śmietniki, oświetlenie),

kolejnych elementów w skali 1:100 (upamiętniających wybranego podróżnika – lista
przykładowych postaci znajduje się na stronie fundacji klubpodroznikow.com/ ),
Podróżników),

 koncepcja elementu małej architektury rozpoczynającego aleje (informacja o idei Alei
 przekrój z widokiem na upamiętniający element małej architektury,
 minimum dwie perspektywy z poziomu człowieka ukazująca zasadę koncepcji.

3. Forma podania graficznego dowolna.

4. Technika wykonania rysunków: metoda tradycyjna trwała lub grafika komputerowa w
wybranym programie graficznym. Wszystkie wizualizacje powinny być w kolorze.

5. Częścią autonomiczną koncepcji jest część opisowa, charakteryzującą najważniejsze
założenia projektu i zastosowane rozwiązania, w tym zestawienie projektowanych roślin
(nazwa polska i łacińska, ilość sztuk/powierzchnia obsadzeń) (maksymalnie do 5 stron
formatu A4).

6. Projekt powinien być ponadto dostarczony na płycie CD w oryginalnej wielkości wydruku,
w formacie JPG w rozdzielczości min. 300 dpi, opis w formacie

7. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw
osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie
będą brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie
uczestniczącym w Konkursie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę
zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu
w utworze uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu
obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie
mniejszym, niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na
inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

§ 7 Składanie Projektów

1. Prace należy składać w terminie do 18.03.2016 do godziny 12:00 w sekretariacie Instytutu
Architektury Krajobrazu, Kraków ul. Warszawska 24, gmach Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej, pokój 8 lub przesłać pocztą (uwaga! decyduje faktyczna data
dostarczenia przesyłki).

2. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Praca powinna być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym
dowolnie przez Uczestnika konkursu, czcionką Times New Roman 24 pkt pogrubioną.
Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy (w prawym górnym rogu), tj. na
arkuszu projektu, na płycie CD, na małej kopercie z kartą identyfikacyjną załączaną do
projektu oraz na opakowaniu.

4. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe
otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako:
Konkurs – Aleja Podróżników (czcionka Times New Roman 24 pkt pogrubiona) oraz
oznakowane numerem rozpoznawczym nadanym wszystkim elementom pracy
konkursowej.

5. Do pracy należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę
identyfikacyjną oznaczoną numerem rozpoznawczym i zawierającą informacje o autorze
(Imię, nazwisko, rok studiów, e-mail, tel. komórkowy, liczba rozpoznawcza nadana pracy
konkursowej).

6. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu
składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora
pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Jury Konkursu.

7. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

§ 8 Jury Konkursu i kryteria oceny

1. Złożone do konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która dokona
wyboru laureatów konkursu.

2. Komisja Konkursowa:

 przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bӧhm, IAK WA PK
 zastępca przewodniczącego: dr inż. arch. Katarzyna Hodor, prodziekan WA PK
 sekretarz: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, IAK WA PK
 sędzia referent: dr inż. arch. Miłosz Zieliński, IAK WA PK

członkowie:

 dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, IAK WA PK
 mgr inż. arch. Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP Oddział Kraków
 dr Agnieszka Łakoma, Plastyk Miasta Krakowa
 Albin Marciniak, prezes Fundacji Klubu Podróżników
 Elżbieta Tomczyk-Miczka, Małopolska Organizacja Turystyczna
 mgr inż. Jarosław Tabor, Zarząd Zieleni Miejskiej, po Miejskiego Architekta Krajobrazu
 dr art. rzeźbiarz Tomasz Westrych, Akademia Sztuk Pięknych
 dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK, IAK WA PK

3. Kryteria oceny:

 zgodność z wymogami formalnymi konkursu,
 możliwości aplikacyjne koncepcji,
 kreatywność,
 poszanowanie tożsamości miejsca,
 prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych,
 prawidłowość doboru roślinności zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi miejsca,
 dobór materiałów nawierzchni i małej architektury,
 jakość elementów wyposażenia wnętrza ogrodowego,
 czytelność i estetyka podania,
 atrakcyjna forma dostosowana do różnych grup społecznych i wiekowych oraz osób
niepełnosprawnych.

4. Komisja zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w przypadku gdy prace nie będą
prezentować odpowiednio wysokiego poziomu lub koncepcje nie będą wpisywać się w
przewidziany program.

§ 9 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu
23.03.2016 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Architektury
Krajobrazu PK oraz Klubu Podróżników.

2. O uroczystym ogłoszeniu wyników oraz rozdaniu nagród i dyplomów autorzy nagrodzonych
prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną e-mail.

§ 10 Nagrody

1. Organizatorzy przewidują nagrody za:

 I miejsce: voucher na kwotę 2 000 zł od firmy Regatta Polska
 II miejsce: voucher na kwotę 1 200 zł od firmy Regatta Polska
 III miejsce: voucher na kwotę 800 zł od firmy Regatta Polska
 wyróżnienia: inne nagrody rzeczowe
 nagrodę publiczności: inne nagrody rzeczowe

2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na stronie internetowej IAK
WAPK oraz wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez organizatorów.

3. Po wystawie pokonkursowej zostanie przyznana także Nagroda Publiczności – osób
odwiedzających wystawę.

4. Organizatorzy przewidują możliwość zaproszenia autorów najciekawszych koncepcji do
zespołu przygotowującego projekt wykonawczy dla omawianego terenu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy
wynikające z komunikacji mające wpływ na dostarczenie zgłoszeń konkursowych.

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz publikacji wyników
konkursu, a także w celu realizacji nagrodzonego projektu oraz udział w wystawie
pokonkursowej, a także w celu realizacji nagrodzonego.

Materiały do konkursu do pobrania :
przeklej.org/file/wjmSCG/Materialy.do.ko...leje.Podroznikow.rar

Regulamin do pobrania:
www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/in...achments/download/48


.

Zapraszam na profil prywatny:
klubpodroznikow.com/tatromaniak-autor?showall=1
.
.
.
Załączniki:
Ostatnia8 lata 2 miesiąc temu edycja: Albin od.

Proszę Logowanie lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.567 s.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com