Podziemia w Małopolsce dostępne do zwiedzania

Podziemia w Małopolsce dostępne do zwiedzania

  PODZIEMIA W MAŁOPOLSCE DOSTĘPNE TURYSTYCZNIE

 
 To sposób na zwiedzanie bez względu na pogodę. W podziemiach temperatura utrzymuje się na  podobnym poziomie przez cały rok. Jesienią czy w zimie nie utkniemy przed kasami w długich kolejkach. Na trasie zwiedzania nie będziemy popędzani przez przewodników w otoczeniu głośnych wycieczek szkolnych.
 
 
 
 

 

 
PODZIEMIA W MAŁOPOLSCE DOSTĘPNE TURYSTYCZNIE
 
 
 
 
1 - Kopalnia Soli w Bochni
 
Kopalnia działająca od roku 1248, jest najstarszym, nieprzerwanie działającym zakładem w Europie. Komora Ważyn, przez którą przebiega trasa turystyczna, jest największym podziemnym pomieszczeniem w Europie, wykonanym przez człowieka. Obecnie kopalnia działa jako obiekt turystyczny i leczniczy.
 
 
Salt Mine in Bochnia
 
The salt mine has been in operation since 1248 and it is the oldest, continuously operating plant in Europe. The Ważyn Chamber, through which the tourist route is leading, is the largest man-made underground chamber in Europe. Currently, the mine operates as a tourist and therapeutic facility.
 
 
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Kopalnia Soli w Bochni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Jaskinia Ciemna w Ojcowskim Parku Narodowym
 
Jaskinia Ciemna (Ojcowska) to ciąg podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości ponad 200 m. Największa komora ma długość 90 m, szerokość ok. 20 m, i wysokość  kilkunastu metrów. Jaskinia dostępna do zwiedzania. Brak oświetlenia elektrycznego, a przejście w towarzystwie przewodnika, odbywa się ze świecami.
 
 
Dark Cave in Ojcowski National Park
 
It is a route of underground corridors and chambers, with a total length of over 200 m. The largest chamber has a length of 90 m, the width of approx. 20 m and the height of a dozen or so meters. The cave is open to the public. There is no electricity there, and guided tours take place in candlelight.
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Jaskinia Ciemna
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Kopalnia Soli w Wieliczce
 
Zabytkowa kopalnia soli wpisana na listę UNESCO, będąca jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na głębokości 135 m znajduje się kilka tras turystycznych, a także kaplica, uzdrowisko, restauracja, jezioro solankowe.
 
 
Wieliczka Salt Mine
 
It's the historic salt mine which is on the UNESCO list, and it is one of the biggest tourist attractions in Poland. At the depth of 135 m, there are several hiking trails, as well as the chapel, spa, restaurant and a brine lake.
 
 
ul. Daniłowicza 10  Wieliczka
http://www.kopalnia.pl/
 
 
 
Fotorelacja
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym
 
Największa jaskinia jaka znajduje się na terenie parku. W skład jaskini wchodzą dwie duże sale: Rycerska i Sypialnia oraz kilku mniejszych. Całkowita dostępna długość jaskini wynosi 320 m. Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. Jaskinia posiada sztuczne oświetlenie.
 
 
King Lokietek's Cave in the Ojcowski National Park
 
The largest cave is located in the park. The cave consists of two large chambers: The Knight's Chamber and the Bedroom as well as several smaller ones. The total accessible length of the cave is 320 m. Guided tours only. The cave has artificial lighting.
 
 
 
 
 
 
Fotorelacja
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Tatry - Jaskinia Mroźna
 
Jaskinia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, dostępna turystycznie sezonowo, od początku maja do końca października. Długość jaskini wynosi 571 m. Jaskinia posiada sztuczne oświetlenie.
 
 
The Tatras - Mroźna cave
 
The cave is situated in the Kościeliska Valley in the Western Tatras, available for tourists in season only, from early May to late October. The length of the cave is 571 m. The cave has electrical lighting.
 
 
 
 
 
Fotorelacja
 

 
 
 
 
 
Jasinia Mroźna 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Tatry - Jaskinia Mylna
 
Jaskinia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, dostępna turystycznie całorocznie. Jest uważana za najciekawszą jaskinie w Polsce, dostępną do samodzielnego zwiedzania. Łączna długość korytarzy wynosi 1630 m, Dla turystów została udostępniona 300-metrowa trasa. Jaskinia dostępna wyłącznie z własnym źródłem światła.
 
 
The Tatras - Mylna cave
 
The cave is situated in the Kościeliska Valley in the Western Tatras, available to tourists all-year-round.  It is considered to be the most interesting cave in Poland, available for individual sightseeing. The total length of the corridors is 1,630 m. but 300-meter route is available for tourists only. The cave can be visited with own light.
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Jaskinia Mylna w Dolinie Kościeliskiej 1
 
 
 
 
Jaskinia Mylna w Dolinie Kościeliskiej
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Tatry - Jaskinia Raptawicka
 
Wejście do jaskini prowadzi przez pionowy komin, zabezpieczony drabinką. Jaskinia jest udostępniona do samodzielnego zwiedzania.Całkowita długość jaskini wynosi 536 m. z czego do swobodnego zwiedzania jest ok. 150 m. Celowo zasypany korytarz, łączył się z Jaskinią Mylną.
 
 
The Tatras -Raptawicka Cave
 
The entrance to the cave leads through a vertical chimney, secured with a ladder. The cave is open to individual sightseeing. The total length of the cave is 536 m. of which individual sightseeing covers approx. 150 m. The corridor has been filled in on purpose, and it used to lead to the Mylna Cave.
 
 
 
 

Jaskinia Raptawicka 12

 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Tatry - Jaskinia Obłazkowa
 
Z tej jaskini prowadzi wejście do Jaskini Mylnej. Z Komory Wstępnej prowadzi kilka korytarzy, do zwiedzania których konieczne jest własne źródło światła. Długość korytarzy do zwiedzania wynosi 214 m.
 
 
The Tatras -Obłazkowa Cave 
 
This cave leads to the Mylna Cave. Several corridors run from the Front Chamber, to explore which it is necessary to have your own light source. The length of the corridors to explore is 214 m.
 
 
 
 
 
Jaskinia Obłazkowa 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Jaskinia Wierzchowska Górna
 
Największa jaskinia na terenie Jury Krakowskiej. Jaskinia położona jest w Dolinie Kluczwody. Długość trasy udostępnionej turystycznie, wynosi 700 m. Jaskinia oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
 
 
Wierzchowska Górna Cave
 
The largest cave in Jura Krakowska. The cave is located in the Kluczwody Valley. The length of the route available for tourists is 700 m. The cave has electric light. Guided tours only.
 
 
 
 
Fotorelacja
 
 
JASKINIA WIERZCHOWSKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - Jaskinia Mamutowa - Dolina Kluczwody
 
Nazywana też Wierzchowską Dolną, składa się z dwóch korytarzy i jednej komory. Dostępna długości korytarzy wynosi 105 m.
 
 
Mammoth Cave - Kluczwody Valley
 
It is also called Wierzchowska Dolna, and it consists of two corridors and one chamber. Accessible length of the corridors is 105 m.
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Jaskinia Mamutowa 10
 
 
 
 

 

Jaskinia Mamutowa 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - Tatry - Smocza Jama w Wąwozie Kraków
 
Niewielka jaskinia w Wąwozie Kraków w tatrach Zachodnich. Do jaskini prowadzi szlak zabezpieczony drabinką i łańcuchami. Strome i śliskie podejście w jaskini, także ubezpieczone jest łańcuchami. Do przejścia konieczne jest własne oświetlenie.
 
 
The Dragon's Lair in Krakow gorge
 
A small cave in the Kraków gorge,  in the Western Tatras. The trail secured with a ladder and chains leads to the cave. The steep and slippery climb in the cave has also been secured with chains. To walk there you need your own light.
 
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Smocza Jama w Wąwozie Kraków 12
 
 
 
 
 
Jaskinia Smocza Jama 9
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - Kraków- Podziemia Rynku
 
6 metrów pod płytą rynku, na powierzchni 6 tys m2 stworzono atmosferę pozwalającą wczuć się w zycie Krakowa sprzed siedmiuset lat. Podziemne ekspozycje przedstawiają historię Krakowa, jak i życie średniowiecznej Europy. Na trasie zwiedzania, prezentowane są m.in. tzw. świadki archeologiczne - zachowane profile ziemne, z których najstarsze datuje się na XI wiek.
 
 
Kraków - Market Square Underground
 
6 meters under the Market Square, on the area of 6 thousands m2 you will find the atmosphere of life in Kraków of seven hundred years ago. The underground exhibitions show the history of Krakow and life of medieval Europe. The touring routes show among others, the so-called archaeological “witness” the preserved earth layers, the oldest of which dates back to the eleventh century.
 
 
 
 
 
Fotorelacja
 

 

 
https://klubpodroznikow.com/images/stories/PODZIEMIA/Podziemia_Rynku_w_Krakowie_zwiedzanie.jpg
 
 
 
 
 
 

13 - Jaskinia Nietoperzowa - Zygmunta
 
Jaskinia położona w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nazywana tę jako Jerzmanowicka lub Księża i Biała. Długości 306 m. Jaskinia dostępna od 1 kwietnia do 1 października. Zwiedzanie z przewodnikiem dyżurującym przy jaskini.
 
 
Nietoperzowa - Zygmunta Cave
 
It is located in the Będkowska Valley, in the  Kraków-Czestochowa Upland, called Jerzmanowicka or Księża and Biała. It is 306 m long and it is accessible from 1 April to 1 October. Guided tours only with a  guide being on duty at the cave.
 
 
 
 
Fotorelacja
 
 
Jaskinia Nietoperzowa
 
 
 
 

Jaskinia Nietoperzowa 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - Kraków - Smocza jama - Wzgórze Wawelskie
 
Najbardziej znana polska jaskinia, do której nawiązuje legenda o smoku wawelskim. Wejście do jaskini prowadzi w ceglanej wieżyczce, przerobionej z dawnej studni austriackiej). Dostępna trasa do zwiedzania wynosi 81 m. Całość jest oświetlona elektrycznie. Jaskinia dostępna do zwiedzania od wiosny do jesieni.
 
 
Krakow - Dragon's lair- the Wawel Hill
 
It's the most famous Polish cave which relates to the legend of the Wawel dragon. The entrance leads into a brick tower, converted from a former Austrian well. An accessible path available for exploration is 81 m. long. The whole cave has electricity.  The cave is open to the public from spring to autumn.
 
 
 
 
Smocza Jama pod Wawelem

 
 
 
 
 
 
 
 

15 - Tyniec - Krypty i podziemia w Opactwie Benedyktynów
 
W podziemiach klasztoru, w części wystawy stałej, można zobaczyć zabytki archeologiczne pochodzące z XI i XII w.. Natomiast pod główną nawą kościoła, znajdują się szczątki pochodzące z jednego z pierwszych pochówków opackich - odkryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX w. Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu.
 
 
Tyniec - Vaults and underground in the Benedictine Abbey
 
The vaults of the monastery holds the permanent exhibition, where archaeological monuments from the XI and XII c. can be seen. Whereas, under the main nave of the church, there are the remains from one of the first Abbey burials - which had been discovered during excavations in the church in the 60s. of the XX c.
 
ul. Benedyktyńska 37
www.tyniec.benedyktyni.pl
 
 
Fotorelacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 - Kraków - Krypty Reformatów
 
Krypty dostępne bywają warunkowo, w określone dni w ciągu roku. Dostępność jest każdorazowo określana przez Przeora Klasztoru. Z uwagi na specificzny mikroklimat i problemy z wilgotnością, od kilku lat możliwość zwiedzania krypt jest mocno ograniczona.
 
 
The Reformers' Vaults
 
They are available to public  under some conditions, on certain days during a year. The accessibility is determined in each case by the Prior of the Monastery. Due to the specific micro-climate and problems with humidity, the opportunity to explore the crypts has been recently considerably limited.
 
 
Fotorelacja
 
 
Krypty Reformatów w Krakowie
 
 
 
 
https://klubpodroznikow.com/images/stories/relacje/krypty_reformatow/Krypta_klasztoru_Reformat%C3%B3w_w_Krakowie.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 - Jaskinia Wierzchowska (Dzika)
 
W skład jaskini wchodzi jeden duży korytarz i kilka mniejszych rozgałęzień. Wcześniej w jaskini można było podziwiać stalaktyty i polewy skalne, które obecnie są bardzo zniszczone. Łączna długość korytarzy wynosi 61 m.
 
 
Wierzchowska Cave (Wild)
 
The cave consists of one large corridor and several smaller routes. Earlier, in the cave you could admire stalactites and rock toppings, which have now been badly damaged. The total length of the corridors is 61 m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - Kraków - Panteon Narodowy - Kościół na Skałce
 
Krypta Zasłużonych na Skałce (Panteon Zasłużonych),  znajdująca się w podziemiach kościoła oo. Paulinów w Krakowie. Wśród sarkofagów wybitnych osób, znajdują się takie nazwiska jak: Czesław Miłosz,  Karol Szymanowski,  Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański,  Jan Długosz. Krypty dostępne do zwiedzania.
 
 
National Pantheon
 
The Crypt of the People of Merit on the Rock (the Pantheon of the People of Merit), located in the basement of the church of  the  Pauline Fathers in Krakow. There are sarcophagi of prominent people there, including such names as: Czesław Miłosz, Karol Szymanowski, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Jan Dlugosz. The cave is open to the public.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia Twardowskiego – znajdująca się w Krakowie w Skałkach Twardowskiego

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 Kopiowanie jakiejkolwiek części zabronione.
 
Opracowanie & foto: Albin Marciniak
 
 
 
 
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zMrOguEVw7I/V3Kx-6SFs1I/AAAAAAABm1U/Lde8lu8z4kw0AknU_FyyjbPnnfF-c3e3QCL0B/w1231-h862-no/Mapa%2BMa%25C5%2582opolska%2BGo%25C5%259Bcinna.1.jpg
 
 
 
 
 
 
 

Jaskinie w Tatrach

 

 

 

 

 

Podziemia Rynku w Krakowie
 
 

 

 

 
masz pytanie ? napisz do autora:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Albin Marciniak

 
Autor mapy
 
 
 
 
 
Podziemia w Polsce okładka
 
 
 
 
i wiele wiele innych podziemi ...
 

 
 NAJPIĘKNIEJSZE PODZIEMIA
 
 

Pokrewne artykuły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników KRS: 0000556344 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Skontaktować się z nami możesz mailowo alejapodroznikow@gmail.com

Jeżeli chcesz wykorzystać materiały naszego autorstwa zamieszone na portalu skontaktuj się z nami: alejapodroznikow@gmail.com